Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

EAR Online

Melding

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze pagina, mailto:postbusear@rijksoverheid.nl

EAR: Adequaat beheer informatiehuishouding

 
Principe.png
EAR Afgeleide principes zijn principes die de vertrekpunten en basisprincipes van de EAR nader verdiepen en concretiseren.

Eigenschappen

ID EAR15
Stelling RD-organisaties borgen de betrouwbaarheid van hun informatiehuishouding door adequate beheermaatregelen.
Informatiseringsdomein Documentdiensten, Gegevensdiensten
Toelichting rationale Optimale betrouwbaarheid van de informatiehuishouding is essentieel voor adequate dienstverlening. Door de vrijwel continue veranderingen die plaatsvinden binnen de informatiehuishouding, ten gevolge van gegevensregistratie, ontwikkeling van systemen, etc. Beheermaatregelen, zoals opgenomen in het beheerregime rond een informatiehuishouding, moeten zorgdragen voor minimale kans op misstanden ten gevolge van onbetrouwbare informatie, onrechtmatige toegang tot informatie en inadequate verkrijging van informatie.
Toelichting implicaties Op Rijksdienst niveau moet worden vastgesteld welke type informatie en het daarmee annex zijnde berichtenverkeer in welk beheerregime vallen. De baseline informatiehuishouding benoemt de volgende risicoklassen:
 • Hoog risico: informatie is tijd- en plaatsonafhankelijk toegankelijk en betrouwbaar;
 • Middelmatig risico: informatie is tijd- en plaatsonafhankelijk toegankelijk. Er hoeven geen specifieke maatregelen getroffen te worden ten behoeve van de betrouwbaarheid van de informatie;
 • Licht risico: informatie is persoonsafhankelijk toegankelijk. Er hoeven geen specifieke maatregelen te worden getroffen voor de beheersing van de tijd- en plaatsonafhankelijke toegankelijkheid, noch voor de betrouwbaarheid van de informatie;
 • Geen risico: informatie hoeft niet formeel te worden beheerst.

De mate van het risico op verminderde betrouwbaarheid (risicoklasse) is sterk bepalend voor de keuze van het beheerregime. Aannemelijk moet worden gemaakt dat de set van beheermaatregelen passend is voor de betreffende risicoklasse, zodat met enige zekerheid wordt geborgd dat de risico's beperkt blijven.

De Baseline Informatiehuishouding benoemt daarvoor de volgende normen:

 • De verantwoordelijkheden die het lijnmanagement namens de minister draagt voor de duurzame toegankelijkheid en betrouwbaarheid van informatie zijn belegd en beschreven.
 • De inrichting van organisatie, processen, personeel en hulpmiddelen is kwantitatief en kwalitatief toereikend voor de borging van duurzame toegankelijkheid en betrouwbaarheid van informatie.
 • Voor verschillende aspecten van het informatiebeheer zijn binnen het ministerie of bestuursorgaan standaarden gedefinieerd en in gebruik.
 • Er is een - geprioriteerde - classificatie gemaakt van producten, processen, informatie en verantwoordelijkheden, waarbij rekening is gehouden met wet- en regelgeving.
 • Een - al of niet geautomatiseerd - systeem waarmee overheidsinformatie wordt beheerd, onder-steunt aantoonbaar de eisen van duurzame toegankelijkheid en betrouwbaarheid, op het niveau van het geldende beheerregime.
 • Bij het creëren en gebruiken van overheidsinformatie worden de kwaliteitseisen voor duurzame toegankelijkheid en betrouwbaarheid in acht genomen.
 • De duurzame toegankelijkheid en betrouwbaarheid van overheidsinformatie is tot het moment van verwijdering gewaarborgd, en de verwijdering verloopt conform vastgelegde procedures.
Status Vastgesteld
Datum-geldig-vanaf 2014/02/01
Datum-laatste-wijziging 2014/02/01

Relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunten
EAR: Adequaat beheer informatiehuishouding Realiseert

Afgeleide relaties

Vertrekpunt Relatie Eindpunt
Doc-Direct (Bouwsteen) Realiseert EAR: Adequaat beheer informatiehuishouding
Document generator (Bouwsteen) Realiseert EAR: Adequaat beheer informatiehuishouding
Doc-Direct (Bouwsteen) Realiseert principe EAR: Adequaat beheer informatiehuishouding
Document generator (Bouwsteen) Realiseert principe EAR: Adequaat beheer informatiehuishouding
EAR Online